Agenda 2020

Datum Omschrijving
10 april Kruusweeg Maastricht (cancelled)
27 april Deelname Koningsdag Maastricht (cancelled)
2 mei Plaatsen mei-den Oud-Geleen (cancelled)
21 mei-24 mei Europees treffen in Gundelfingen Duitsland (cancelled)
14 juni Sacramentsprocessie (cancelled)
2 augustus Oude Ambachten Enighausen (cancelled)
19 december Kerstviering Brasserie De Poort (cancelled)