Privacy Beleid Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • géén persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van afnemers of leveranciers

 

Persoonsgegevens van afnemers of leveranciers worden door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam of voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • aanhef of titel;
 • organisatie;
 • functie binnen de organisatie;
 • bezoekadres;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een (potentiële) afnemer of leverancier en daarna (voor zover van toepassing) alléén in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • het uitvoering geven aan jubilea of herdenkingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst; de ‘Zunftbrief’ en kennisgeving (op welke wijze dan ook) van het overlijden van het lid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • geboortedatum;
 • aanvangsdatum lidmaatschap;
 • lidmaatschap ‘Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft’.

Uw persoonsgegevens worden door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van 'abonnees'

 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ heeft een aantal reguliere bezoekers (‘abonnees’) van evenementen. Persoonsgegevens deze abonnees worden door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon in digitale, of andere vormen van communicatie betreffende aankomende evenementen en/of kaartverkoop.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming of registratie d.m.v. inschrijvingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam of voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • aanhef (dhr., mevr., fam.)
 • adresgegevens en/of E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobby-contacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nachtwacht ‘de Baeker Kleppermen’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam of voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • aanhef of titel;
 • organisatie;
 • functie binnen de organisatie;
 • bezoekadres;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door nachtwacht ‘de Baeker Kleppermen’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde en daarna (voor zover van toepassing) alléén in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de financiële administratie.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

Buiten de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

 

Hoewel minderjarigen buiten de doelgroep van Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ vallen verwerken wij in voorkomende gevallen enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn

 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of (indien van toepassing) door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

U heeft altijd het recht om een door u aan Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

 

Contactgegevens

 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

Secrariaaat: Geneind 3, 6191NG  Genhout